Kalendarium informacji

Programy Wpólnotowe 2014-2020

Programy Wpólnotowe 2014-2020

 • BRWL
 • /
 • 03-02-2010
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Program ramowy badań i innowacji Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to prawie 80 mld euro. Zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program oparty jest na trzech filarach:
 
 I filar:  Doskonała baza naukowa:
 1. Europejskie Centrum Badawcze
 2. Działania Marie Skłodowska-Curie
 3. Przyszłe technologie i technologie przyszłości
 4. Europejska infrastruktura badawcza w tym e-infrastruktura
 II filar:  Wiodąca pozycja w przemyśle:
 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
 2. Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologia i produkcja
 3. Przestrzeń kosmiczna
 4. Dostęp do kapitału ryzyka
 5. Innowacje w MŚP 
III filar: wyzwania społeczne
 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt
 2. Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania morskie, nadmorskie i wód śródlądowych oraz biogospodarka
 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 5. Działania związane z klimatem, środowisko, efektywne wykorzystywanie zasobów oraz surowce
 6. Europa w zmieniającym się świecie – włączające, innowacyjne społeczeństwo
 7. Bezpieczne społeczeństwo 
Dodatkowe działania:
 1. Rozpowszechnianie doskonałości oraz poszerzanie uczestnictwa
 2. Nauka z i dla społeczeństwa 
Strona internetowa programu Horyzont 2020: zobacz
Portal uczestników Horyzont 2020: zobacz 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Polsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP COSME

COSME to program, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Cele programu to: 
 1. Poprawa dostępu MŚP do finansowania  w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych;
 2. Poprawa dostępu do rynków, zarówno unijnych jak i globalnych;
 3. Poprawa warunków ramowych konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki;
 4. Promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości  
Strona internetowa programu COSME: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz 

Program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+

Program Erasmus+ to wspólnotowy program ramowy na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i po raz pierwszy również sportu. Erasmus+ zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). 
 
Program wspiera finansowo instytucje i organizacje edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu przyczyniając się jednocześnie do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Działania programu koncentrują się na edukacji formalnej i pozaformalnej poprzez zagraniczną mobilność uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspieranie budowy partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Ważnym elementem programu jest współpraca międzysektorowa oraz wzmacnianie współpracy sektora edukacji i środowiskiem pracy. 
 
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Program wspiera również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. 
 
Działania programu Erasmus+: 
 1. Działania kluczowe 1: Mobilność edukacyjna
 2. Działania kluczowe 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 3. Działania kluczowe 3: Wsparcie w reformowaniu polityk
 4. Działania Jean Monnet 
 5. Działania w obszarze sportu (wsparcie dla partnerstw sportowych, w tym nienastawione na zysk imprezy sportowe, wsparcie dla organizacji partnerskich uczestniczących w projektach opartych na współpracy).  
Strona internetowa programu ERASMUS+: zobacz
Polska strona internetowa programu: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+” : unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program ramowy dla sektora kultury i sektora kreatywnego Kreatywna Europa

Kreatywna Europa jest programem dofinansowującym inicjatywy sektora kultury, takie jak promocja współpracy międzynarodowej, platformy współpracy, networking oraz tłumaczenia literackie, inicjatywy rozwoju i promocji rozwoju mediów i prac audiowizualnych a także inicjatywy wsparcia dystrybucji oraz dostępu do rynków mediów oraz prac audiowizualnych.
 
Program zawiera trzy komponenty - subprogramy:
 1. komponent Kultura (sektor kultury i sektor kreatywny)
 2. komponent MEDIA (sektor audiowizualny)
 3. komponent międzysektorowy (cały sektor kultury i sektor kreatywny ) 
Ponadto z programu finansowane są takie inicjatywy europejskiej jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 5 nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej). 
 
Strona internetowa programu Kreatywna Europa: zobacz 
Polska strona internetowa programu: zobacz 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz 

Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE

 LIFE jest programem wspólnotowym finansującym działania nakierowane na wspieranie przejścia w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu, ochronę i poprawę jakości środowiska oraz zatrzymywanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym wspieranie sieci „Natura 2000” i przeciwdziałanie degradacji ekosystemów. Ponadto celem LIFE koncentrują się także na poprawie rozwoju, realizacji i egzekwowania unijnej polityki i przepisów prawnych dotyczących środowiska i klimatu, a także pełnienie roli katalizatora i działania na rzecz integracji i włączania celów w zakresie środowiska i klimatu do głównego nurtu innych unijnych strategii politycznych, jak również do praktyki sektorów publicznego i prywatnego. Program wspiera lepsze zarządzanie w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich poziomach, w tym większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych. 
 
Program realizowany jest za pomocą dwóch podprogramów:
 1. działań na rzecz środowiska,
 2. działań na rzecz klimatu. 
Strona internetowa programu LIFE: zobacz 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program Prawa, równość i obywatelstwo

Prawa, równość i obywatelstwo to wspólnotowy program, którego celem jest propagowanie i ochrona praw i wolności obywateli, które gwarantują im Traktaty, Karta Praw Podstawowych i wszelkie prawodawstwo unijne. Program wspiera inicjatywy promujące wdrażanie niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; zapobieganie rasizmowi, ksenofobii, homofobii i innym formom nietolerancji oraz zwalczanie tych zjawisk; działania zapobiegające wszelkim formom przemocy czy też działania, które przyczyniają się do  zapewnienia najwyższego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych. Program wspiera również propagowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii i przyczynienie się do lepszego korzystania z nich, również praw wynikających z prawa Unii takich jak np. praw konsumentów. 
 
Strona internetowa programu Prawa, równość i obywatelstwo: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020. Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program Sprawiedliwość

Program Sprawiedliwość ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, wspierając współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych m.in. poprzez wspieranie i propagowanie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w tym wspieranie praw ofiar przestępstw przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony. Program obejmuje swoim zakresem również niektóre działania w dziedzinie polityki antynarkotykowej i zapobiegania przestępczości.
 
Strona internetowa programu Sprawiedliwość: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1382/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program Europa dla obywateli

Program Europa dla obywateli ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej, wspólnych wartości Unii, wspieranie pokoju oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie. 
 
Strona internetowa programu Europa dla obywateli: zobacz
Polska strona internetowa programu: zobacz 
Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020: zobacz
 
 
 
Źródło opracowania: strony internetowe  Komisji Europejskiej oraz Krajowych Punktów Kontaktowych programów. 
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...