Kalendarium informacji

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli

O nas...

 • BRWL
 • /
 • 09-06-2014
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Nasze Biuro

Ilustracja do informacji: O nas... Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego istnieje w Brukseli od czerwca 2005 r. Podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego (UMWL), funkcjonując w strukturach związanych z współpracą międzynarodową i regionalną. Lubuskie Biuro Regionalne działa w ścisłej współpracy z Biurem Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWL. W chwili obecnej w BRWL zatrudniona jest jedna osoba, wspierana przez stażystów z UMWL, uczestników programu stażowego dla urzędników samorządów lokalnych z województwa lubuskiego. Siedziba lubuskiego przedstawicielstwa w Brukseli znajduje się w samym centrum dzielnicy Europejskiej, w zabytkowej kamienicy, która mieści się przy Avenue Palmerston 3. Gospodarzem budynku jest Biuro Regionów Południowej Danii. Mieszczą się tutaj również przedstawicielstwa innych regionów europejskich: Środkowej Szwecji i Środkowej Norwegii oraz regionów holenderskich: Maastricht i Arnhem-Nijmegen oraz stowarzyszenia European Cyclists' Federation oraz HyER. Strategiczne położenie i bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji, budowanie sieci kontaktów i współpracy w samym sercu Unii Europejskiej.

Nasze zadania

Działania Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego z założenia opierają się 3 filarach:
 
 1. Fundusze i projekty –pomoc potencjalnym lubuskim beneficjentom w dostępie do informacji o inicjatywach i programach a dzięki temu środków unijnych zarządzanych na szczeblu centralnym UE, wsparcie udzielane również poprzez kojarzenie partnerów do projektów z programów wspólnotowych;
 2. Współpraca i informacja –współdziałanie z przedstawicielstwami regionów europejskich w Brukseli, również w ramach sieci regionalnych a także współpraca z organizacjami zewnętrznymi w województwie lubuskim i w Brukseli.
 3. Promocja merytoryczna – czyli budowanie wizerunku województwa lubuskiego wśród instytucji unijnych oraz przedstawicielstw regionów europejskich poprzez dzielenie się dobrymi praktykami odnośnie wykorzystania środków UE w Lubuskim;
Zakres działań Biura określany jest priorytetami regionu lubuskiego wynikającymi z dokumentu: Strategia Województwa Lubuskiego do 2020 r. Działania Biura obejmują więc szeroki zakres zagadnień, koncentrując się głównie na takich tematach jak: innowacyjność, promocja przedsiębiorczości, współpraca transgraniczna, ale przede wszystkim polityka spójności.
Przedstawicielstwo Województwa Lubuskiego pomaga Lubuszanom w poszukiwaniu partnerów wśród innych regionów europejskich, jak również wskazuje partnerom europejskim podmioty w województwie lubuskim chętne do nawiązania europejskiej współpracy. BRWL organizuje samodzielnie lub z innymi przedstawicielstwami regionalnymi spotkania i konferencje przedstawiające kwestie ważne dla Województwa Lubuskiego. Ponadto, przygotowuje również wizyty studyjne na temat polityk i programów europejskich dla przedstawicieli administracji, środowisk naukowych itd. z Województwa Lubuskiego.
Biuro ściśle współpracuje z instytucjami RP i regionami partnerskimi UE, które mają swoje siedziby w Brukseli. Stała wymiana informacji, organizowanie spotkań roboczych, działalność w formalnych oraz nieformalnych sieciach europejskich oraz wspólny lobbing na rzecz interesów regionalnych to najważniejsze aspekty tej współpracy. Wspierając działalność lubuskich przedstawicieli w Komitecie Regionów oraz współpracując z lubuskimi posłami do Parlamentu Europejskiego BRWL wpisuje się w realizację strategii rozwoju województwa. 

Podstawy prawne

Podstawą do prowadzenia współpracy zagranicznej przez Województwo Lubuskie jest dokument „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego” przyjęty uchwałą nr LII/525/2010 Sejmiku  Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r.  Ponadto, u progu wejścia Polski do struktur Unii Europejskich - było zawarcie, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim a Regionem Południowej Danii (ówczesną duńską Prowincją Ribe-Amt). Celem zawartego porozumienia było zacieśnienie współpracy pomiędzy regionami, stworzenie i utrzymanie korzystnych warunków do współpracy gospodarczej, nawiązywania stosunków kulturalnych oraz wzajemny rozwój w zakresie nauki, oświaty, kultury i sportu. Możliwość osiągnięcia tych dążeń opierała się głównie na realizacji wspólnych projektów, wymianie doświadczeń i informacji niezbędnych do ubiegania się o środki z funduszy europejskich, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi. Na mocy owego porozumienia istniała możliwość korzystania z biura Regionu Południowej Danii w Brukseli przez urzędników i stażystów z Województwa Lubuskiego.
 
Pomysł utworzenia Lubuskiego Biura w Brukseli zrodził się już w momencie przygotowań przedakcesyjnych Polski, a właściwe prace nad utworzeniem nabrały tempa na początku 2005 r. Bazując na zapisach porozumienia z regionem duńskim, do jego biura został skierowany pierwszy przedstawiciel. Jego głównym zadaniem było zapoznanie się z istotą i zadaniami biur regionalnych w Brukseli, wypełnienie procedur i formalności w celu uruchomienia przedstawicielstwa Województwa w stolicy UE oraz merytoryczne i logistyczne wspieranie wizyt reprezentantów samorządu Województwa Lubuskiego w Brukseli. Konsekwencją pomyślnie przeprowadzonych na miejscu działań było usankcjonowanie istnienia biura. Zgodnie z obowiązującymi procedurami po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Zagranicznych Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXX/216/2005 podjętą dnia 23 maja 2005 r. upoważnił i zobowiązał Marszałka do utworzenia regionalnego przedstawicielstwa Województwa Lubuskiego w Brukseli. Na podstawie ww. uchwały Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego zostało oficjalnym Przedstawicielem Województwa Lubuskiego w Brukseli. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 6 czerwca 2005 r.

Główne cele statutowe i zadania BRWL

 1. Reprezentowanie interesów Województwa Lubuskiego przed Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
 2. Monitoring prac Komisji, w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Miejskiej i Regionalnej (DG REGIO), oraz prac Komitetu Regionów, a w szczególności Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER).
 3. Zdobywanie informacji z zakresu legislacji unijnej, jej zmianach, procedurach, decyzjach zapadających w instytucjach europejskich, a także zasadach uczestnictwa w grantach i konkursach organizowanych na szczeblu centralnym przez instytucje europejskie.
 4. Pozyskiwanie i weryfikacja informacji przekazywanych przez instytucje unijne z punktu widzenia użyteczności dla Regionu Lubuskiego.
 5. Promocja merytoryczna Województwa wśród Przedstawicielstw Regionalnych obecnych w Brukseli (dotycząca wykorzystania środków UE w regionie, rozwiązań wprowadzanych w politykach regionalnych).
 6. Zdobywanie informacji na temat możliwości finansowania projektów w województwie.
 7. Pozyskiwanie partnerów zagranicznych do współpracy interregionalnej.
 8. Informowanie władz wojewódzkich o analizach, raportach i ekspertyzach sporządzonych przez instytucje unijne.
 9. Udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez instytucje unijne.
 10. Współpraca z europejskimi biurami regionalnymi w Brukseli, w szczególności z biurami regionów partnerskich  Województwa Lubuskiego.
 11. Współpraca z instytucjami przedstawicielskimi RP oraz lubuskimi Posłami do Parlamentu Europejskiego.
 12. Stała współpraca z relewantną jednostka organizacyjną w Urzędzie Marszałkowskim.
 13. Organizacja tematycznych wizyt studyjnych i spotkań w zależności od zapotrzebowana zgłaszanego w regionie.
 14. Wsparcie lubuskich członków Komitetu Regionów oraz delegacji Województwa Lubuskiego.
 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...