Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Znany Plan pracy programu Kreatywna Europa na rok 2020

  • 10-09-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Komisja Europejska ogłosiła ogólny plan działań związanych z wdrażaniem programu Kreatywna Europa do końca obecnej edycji programu (2014-2020). Zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez Creative Europe Desk Polska.
Dokument dostępny jest na stronie Creative Europe w zakładce Annual Work Programmes.
 
W Planie pracy dla komponentu Kultura na 2020 rok – ostatni rok funkcjonowania programu Kreatywna Europa w obecnej perspektywie budżetowej nie ma dużych zmian w stosunku do 2019 roku. Jako stale obecne obszary grantowe w komponencie Kultura pozostają Tłumaczenia literackie oraz Projekty współpracy europejskiej (na mniejszą i większą skalę).

Koncepcje obu obszarów grantowych nie zmieniają się zasadniczo w stosunku do 2019 roku, jak również ich priorytety, zasady i wymagania wobec wnioskodawców. Warto jednak w przypadku Projektów współpracy europejskiej odnotować wzrost przeznaczonego budżetu o 4 mln € (do blisko 49 mln €) na dofinansowanie większej liczby najlepszych projektów w konkursie (planowane dofinansowanie ok. 100 projektów) oraz – w przypadku obu obszarów grantowych – dopuszczenie do dofinansowania projektów rozpoczynających się przed wyznaczonym w wezwaniu do składania wniosków najwcześniejszym możliwym terminem (w uzasadnionych przypadkach). Ta ostatnia modyfikacja ma umożliwić wykorzystanie środków z programu na dofinansowanie realizacji działań (uznanie kwalifikowalności wydatków) liczonych od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie (w uzasadnionych przypadkach).

W przypadku Tłumaczeń literackich należy odnotować obniżenie z 15 na 10 punktów automatycznie przyznawanych za obecność w pakiecie tłumaczeń tytułów uhonorowanych Nagrodą Literacką Unii Europejskiej (EUPL).

Wsparcie dla ostatnich lat realizacji projektów Platform europejskich oraz Sieci europejskich będzie kontynuowane zgodnie z planem (kolejne transze dofinansowania na realizację dofinansowanych projektów w konkursach z 2017 roku).

Plan pracy obowiązuje dla wszystkich konkursów i inicjatyw programu Kreatywna Europa, jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku każdego konkursu wniosków o dofinansowanie – w ramach stałych obszarów grantowych, jak i dodatkowych inicjatyw – obowiązują bardziej szczegółowe wytyczne, kryteria kwalifikacji i wymagania przedstawione w przewodniku/-ach po danym obszarze grantowym (np. przewodnik z ostatniego konkursu wniosków w obszarze Projekty współpracy europejskiej) – dokumenty te są każdorazowo ogłaszane przed danym konkursem wniosków i na ich podstawie należy opracowywać i kompletować dokumentację konkursową.

Ostatnie w tej edycji programu konkursy wniosków w stałych obszarach grantowych komponentu Kultura zostaną ogłoszone:
  • Projekty współpracy europejskiej – IV kwartał 2019 roku
  • Tłumaczenia literackie – I kwartał 2020 roku.
„Stałe” inicjatywy związane z programem i komponentem Kultura

Bez zmian w 2020 roku realizowane będą inicjatywy wspierane przez program Kreatywna Europa i związane z sektorem kultury, jak m.in.:
  • nagrody Unii Europejskiej: Nagroda Literacka Unii Europejskiej; Nagrody Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego; nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie muzyki popularnej oraz współczesnej – nowa nazwa: Music Moves Europe Talent Awards; Nagroda im. Mies van der Rohego w dziedzinie architektury współczesnej;
  • Europejskie Stolice Kultury; Europejskie Dni Dziedzictwa; Znak Dziedzictwa Europejskiego; edukacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego;
  • Instrument Gwarancji Finansowych programu Kreatywna Europa.
Kontynuacje nowych inicjatyw/pilotaży

W 2020 roku kontynuowane będą:
  • pilotażowa inicjatywa Music Moves Europe, czyli wsparcie dla europejskiego sektora muzyki w obszarach takich, jak mobilność artystów, nowe technologie cyfrowe, ponadnarodowa dystrybucja i zwiększanie dostępu odbiorców do różnych gatunków muzycznych, edukacja i szkolenia, rozwój kariery młodych muzyków;
  • pilotażowy program mobilności artystów i pracowników sektora kultury i-Portunus, realizowany na wzór mobilności w programie Erasmus+: w 2020 roku prowadzone będą pilotaże mobilności realizowane w ramach tegorocznych przetargów (przetarg na kolejną edycję Mobility scheme for artists and/or cultural professionals); program i-Portunus od nowej edycji programu Kreatywna Europa ma na stałe wejść w struktury programu.
Nowości/Pilotaże

Planowane jest ogłoszenie specjalnego naboru projektów współpracy z regionem Bałkanów Zachodnich. Środki na ten cel (ok. 5 mln €) mają zostać przekazane do programu z budżetu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia. Ma być to wkład w realizację strategii rozszerzenia Unii Europejskiej dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększonego zaangażowania Unii Europejskiej w tym regionie – w obszarze kultury, zwiększania udziału Bałkanów Zachodnich w programie Kreatywna Europa, budowania potencjału organizacji i instytucji kultury z tego regionu, rozwoju współpracy w sieci organizacji, instytucji kultury z państw członkowskich i regionu – w przypadku tej inicjatywy nie są znane bardziej szczegółowe informacje.

W Planie pracy na 2020 rok przewidziano wprowadzenie opracowanego na zamówienie Komisji Europejskiej (w ramach przetargu) pilotażowego programu mobilności/obiegu dzieł performatywnych (Circulation of European Performing Arts) – na wzór programu mobilności artystów i pracowników sektora kultury i-Portunus, mającego na celu ułatwienie ponadnarodowego obiegu wykonań na żywo sztuk performatywnych (teatr, taniec, festiwal, cyrk, street-art, z wyłączeniem muzyki). Inicjatywa ma wspomóc sektor kultury w organizacji i kosztach podejmowania przedsięwzięć artystycznych poza granicami kraju, jak również – w docieraniu do zagranicznej publiczności (np. poprzez dofinansowanie kosztów przygotowaniu napisów z języku obcym w przypadku produkcji teatralnych). Przetarg na pilotażowy program obiegu dzieł performatywnych ma zostać ogłoszony w II kwartale 2020 roku.

Zaplanowano także, również w ramach wykonanych na zamówienie Komisji Europejskiej działań (w ramach przetargu), opracowanie strategicznego wsparcia programu Kreatywna Europa dla sektora teatru (Sectorial support to the theatre sector) – na wzór inicjatywy Music Moves Europe na rzecz wsparcia sektora muzyki. Pilotaż ma w pierwszej kolejności przenalizować problemy, trudności, możliwości i ograniczenia sektora teatralnego, a następnie zaproponować maksymalnie dopasowane wsparcie dla sektora w wielu aspektach, m.in. obiegu dzieł, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, cyfryzacji, włączania społecznego, a także – podejmowania i budowania kontaktów i sieci współpracy międzynarodowej. Przetarg na opracowanie strategii dla europejskiego sektora teatru ma zostać ogłoszony w II kwartale 2020 roku.

Ponadto nowością będzie współpraca z Radą Europy i wsparcie działań związanych z promocją na poziomie międzynarodowym i zachęceniem nowych państw do podpisania i ratyfikacji konwencji (Nicosia Convention) dot. przestępstw związanych z dobrami kultury (m.in. zapobieganie przemytowi i niszczeniu, kryminalizacja i współpraca międzynarodowa w zakresie walki z przestępstwami na dobrach kultury).
 
Więcej informacji:

Creative Europe Desk Polska: zobacz
Annual Work Programmes: zobacz 
Strona programu Kreatywna Europa: zobacz 
Pilotażowa inicjatywa Music Moves Europe: zobacz  
Pilotażowy program mobilności artystów i pracowników sektora kultury i-Portunus: zobacz 
 
 
Źródło: Creative Europe Desk Polska, http://kreatywna-europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389