Kalendarium informacji

Aktualności

Budżet UE na lata 2021-2017: regiony i miasta biją na alarm, gdyż cięcia i centralizacja zagrażają przyszłości Europy

 • BRWL /
 • 07-05-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Budżet UE na lata 2021-2017: regiony i miasta biją na alarm, gdyż cięcia i centralizacja zagrażają przyszłości Europy Przewodniczący KR-u: pomimo niewielkiego zwiększenia budżetu UE obywatele i przedsiębiorstwa ucierpią, jeżeli zagrożony będzie rozwój regionów i obszarów wiejskich.
Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych (WRF), który ustanawia roczne pułapy wydatków dla wszystkich strategii politycznych UE na lata 2021–2027, jest odpowiedzią na apel europejskich regionów i miast o większe inwestycje w dziedzinie kształcenia, badań naukowych, młodzieży i migracji, ale nie rozwiązuje problemu rosnącej potrzeby zmniejszenia dysproporcji w ramach Unii – twierdzi przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Zwiększenie budżetu UE: niewielki wzrost w czasie, gdy Europa musi działać śmiało

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz , komentując ogłoszony 2 maja wniosek Komisji Europejskiej w sprawie WRF, stwierdził: „Zwiększenie budżetu UE to krok we właściwym kierunku, lecz niewystarczający. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebna nam UE o ambicjach politycznych, które jest w stanie realizować. Wzrost budżetu do 1,11% DNB jest skromny, a teraz Europa musi działać śmiało. Nowe źródła dochodu dla UE, takie jak system handlu emisjami UE i harmonizacja opodatkowania przedsiębiorstw w państwach członkowskich, pozwoliłyby na przekierowanie większych środków do budżetu UE z myślą o wspieraniu obywateli, ochronie środowiska i przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji podatkowej między państwami członkowskimi”.

Nowe i stare wyzwania: silne partnerstwo z władzami lokalnymi i regionalnymi na rzecz silniejszej przyszłości Europy

Przewodniczący KR-u z zadowoleniem przyjął wysiłki Komisji w zakresie zwiększenia inwestycji na rzecz młodzieży, edukacji i badań naukowych oraz migracji. „Władze regionalne i lokalne często odgrywają wiodącą rolę w przypadku tych polityk. Ich realizacja wymaga silnych partnerstw z tymi władzami”.

Zmniejszenie wydatków na spójność o 10%: mniejszy zakres, fragmentacja i centralizacja

Szczególny niepokój budzi polityka spójności UE: „Jest zagrożenie, że polityka spójności będzie rozdrobniona i scentralizowana. Wniosek dotyczący zmniejszenia finansowania polityki spójności o 10% lub nawet więcej zmniejsza rozmiary jedynej polityki UE, która przynosi faktyczną europejską wartość dodaną regionom i miastom. Wykluczenie społeczności lokalnych i regionalnych z bezpośredniego udziału w planie inwestycyjnym UE i podejmowaniu decyzji, połączone z rozdzieleniem narzędzi i cięciami w polityce regionalnej, może poważnie zagrozić spójności Europy w następnym dziesięcioleciu” – stwierdził przewodniczący Lambertz.

WPR bardziej ekologiczna, ale nie słabsza

W odniesieniu do wspólnej polityki rolnej przewodniczący Lambertz podkreślił, że „w oparciu o wstępne oceny finansowanie rozwoju obszarów wiejskich może zostać zmniejszone o niemal 15%. Uniemożliwiłoby to regionom europejskim działanie w ciągu najbliższych dziesięciu lat na rzecz innowacji, włączenia i ochrony środowiska na obszarach wiejskich”.
UGW: Konwergencja wymaga większych inwestycji i większego wpływu regionów.

Ponadto KR popiera zobowiązania Komisji Europejskiej w zakresie zwiększenia konwergencji standardów gospodarczych i społecznych w strefie euro z myślą o wspieraniu obywateli w czasie kryzysu dzięki narzędziu stabilizacji. Unijne zgromadzenie samorządów lokalnych i regionalnych stwierdza, że należy osiągnąć te cele z pomocą nowych zasobów i przy większym zaangażowaniu regionów i miast. Jeśli chodzi konkretnie o proponowany program reform strukturalnych, przekierowanie środków z polityki spójności na rzecz wdrażania silnie scentralizowanego programu nie przyczynia się do przyspieszenia konwergencji w strefie euro i budzi wątpliwości dotyczące zgodności z zasadą pomocniczości.

Wybiegając w przyszłość, przewodniczący Lambertz dodał: „Wniosku Komisji nie trzeba przyjąć lub odrzucić w całości. KR będzie współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu udoskonalenia wniosków i zagwarantowania, że poprzez zwiększenie zasobów oraz zwrócenie większej uwagi na rzeczywistość naszych miast i regionów nowy unijny budżet zrealizuje obietnice bardziej spójnej i innowacyjnej Unii”.

Komitet wyznaczył niedawno sprawozdawcę w sprawie WRF, Nikolę Dobroslavica (HR/EPL), prefekta żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, który stwierdził: „Niemal dwie trzecie budżetu UE ma wpływ na władze lokalne i  regionalne. Jako sprawozdawca KR-u dokonam oceny pozytywnych i negatywnych skutków tego wniosku budżetowego. Powodzenie nowych priorytetów UE zależy również od zdolności regionów i miast do realizowania inwestycji, które mają największe znaczenie i w duchu unijnej wartości dodanej”.

Europejski Komitet Regionów zorganizuje debatę z unijnym komisarzem ds. budżetu Güntherem Oettingerem podczas sesji plenarnej w dniu 16 maja.
 
Sojusz na rzecz spójności

By opowiedzieć się za silniejszą polityką spójności po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance, oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi nadal pełnić rolę filaru przyszłości UE. Od czasu jego zawiązania w październiku ubiegłego roku sojusz przyciąga codziennie nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.
 
Więcej informacji:

Informacje o inicjatywach, deklaracjach i stanowisku #CohesionAlliance: zobacz
Wiadomości Europejskiego Komitetu Regionów: zobacz
Porządek sesji plenarnej KR w dn. 16 maja: zobacz 
 
 
Źródło: Europejski Komitet Regionów www.cor.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Lubuskie na Europejskim... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

Lubuskie na Europejskim Szczycie Regionów i Miast...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...