Kalendarium informacji

Strona startowa

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej granicy po 2020 roku?

 • BRWL /
 • 11-10-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej granicy po 2020 roku? Drugiego dnia Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli odbyło się spotkanie eksperckie o przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej skoncentrowane przede wszystkim na współpracy transgranicznej po 2020 roku. Do wspólnej dyskusji Województwa Lubuskie oraz Dolnośląskie, organizatorzy spotkania, zaprosiły partnerów – regiony polsko-niemieckiego pogranicza oraz instytucje UE, które stworzą nowe ramy i zasady funkcjonowania EWT w kolejnym okresie programowania 2021-2027. W spotkaniu wzięli udział Członkowie Zarządu Województwa pani Alicja Makarska oraz pan Tadeusz Jędrzejczak, który zabrał głos w imieniu regionu lubuskiego.
Zebranych gości w imieniu organizatorów przywitali: Członek Województwa Lubuskiego pan Tadeusz Jędrzejczak oraz Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pani Katarzyna Tarnowiecka.

Propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą rozporządzeń INTERREG na lata 2021-2027 przedstawiła pani Dorota Witoldson z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej I Miejskiej, Desk Officer Programów Współpracy Transgranicznej (INTERREG), zwracając uwagę przede wszystkim na najbardziej istotne zmiany tj. jak wysokość alokacji , poszerzenie gamy komponentów INTERREG, oraz na nowe elementy, które nie funkcjonowały dotychczas w INTERREG, a które zdaniem Komisji Europejskiej mają usprawnić współpracę terytorialną i nadać jej nową jakość przykładowo wspólne wskaźniki, brak limitu środków na finansowanie projektów międzyregionalnych zlokalizowanych poza regionem czy wzmocnienie funduszu małych projektów, stosowanie rachunku kosztów uproszczonych czy odstąpienie od desygnacji dla Instytucji Zarządzających, które funkcjonują już w obecnej perspektywie. Wreszcie, nowy instrument zaproponowany przez Komisję Europejską w osobnej regulacji: europejski mechanizm transgraniczny, którego celem jest rozwiązywanie problemów różnic w przepisach prawnych dwóch krajów członkowskich blokujących realizację wspólnych projektów na granicach krajów członkowskich.

 Z kolei pan Igor Caldeira, ekspert Oceny Oddziaływania Terytorialnego oraz Statystyki oraz Koordynator platformy EUWT w komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów (KR) przedstawił powstającą opinię KR, która jest reakcją władz europejskich regionów i miast na propozycję Komisji Europejskiej. Opinia podnosi wiele kwestii, które zdaniem władz szczebla regionalnego są dobrymi propozycjami, ale podkreśla też bardzo mocno te elementy, które mogą być zagrożeniem dla planowania, wdrażania programów współpracy terytorialnej oraz realizacji projektów w ramach tychże programów. Zdaniem eksperta KR powinno się także zwrócić większą uwagę na małe projekty oparte na kontaktach sąsiedzkich mieszkańców obu stron granic, projekty „people-to-people”.

W I części spotkania eksperckiego zabrał głos także pan Joachim Zeller, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji REGI, który podzielił się z uczestnikami spotkania wizją oraz  zaproponowanym podejściem Parlamentu Europejskiego do propozycji KE, a także Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r. Parlament Europejski przyjął inną optykę i w swoim sprawozdaniu uwzględnia zapis konkretnych kwot – w tym na INTERREG – a nie procentowego udziału budżetu. Zdaniem Posła Zellera, należy odpowiedzieć na konkretne wyzwania i potrzeby UE, aby je zaspokoić i uzyskać europejską wartość dodaną, dlatego nie można uzależniać programów procentowo od wielkości budżetu. Ponadto, podzielił się także swoimi uwagami dotyczącymi tempa prac negocjacyjnych, które należy podjąć aby udało się je zamknąć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego  w maju 2019 roku, tak aby nowa perspektywa finansowa 2021-2027 nie wystartowała z opóźnieniem. W odniesieniu do współpracy transgranicznej, bardzo mocno podkreślił, iż jest ona trzonem spójności i jedności krajów europejskich, gdyż mimo granic fizycznych w UE, nadal istnieją te niewidoczne: administracyjne, mentalne czy wynikające z topografii. Dlatego ważne jest wzmocnienie prawnej pozycji regionów granicznych do tworzenia i zarządzania programami współpracy transgranicznej. W tym kontekście, Poseł Joachim Zeller wypowiedział się negatywnie o pomyśle stworzenia jednego wspólnego programu współpracy transgranicznych na granicy polsko-niemieckiej w miejsce obecnego modelu trzech programów, gdyż może to spowodować nie wzmacnianie regionów, ale doprowadzić do  centralizacji i utraty terytorialnego wymiaru programów współpracy transgranicznej.

W drugiej części spotkania, głos zabrali przedstawiciele polskich i niemieckich regionów. Pan Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego zwrócił uwagę przede wszystkim na wyjątkowy charakter współpracy „sukces [polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej] to integracja ludzi i integracja idei”, wielokrotnie podkreślając, iż najważniejsza jest współpraca mieszkańców pogranicza, w szczególności ta o charakterze sąsiedzkim. Dlatego tak ważne jest, aby utrzymać obecny model zarządzania INTERREG funkcjonujący w postaci trzech programów CBC.

Dr Roger Mackeldey, Dyrektor Wydziału Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej w Ministerstwie  Środowiska i Rolnictwa Saksonii w swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii zaproponowanych przez KE uproszczeń, które zdaniem Kraju Związkowego powinny iść jeszcze dalej. Potrzeba jest też mocniejszego pogłębiania współpracy w obszarach działalności gospodarczej i rozwijania potencjału innowacji. Ekspert z Saksonii odniósł się także do ilości programów na granicy polsko-niemieckiej po 2020 roku, wyrażając opinię, iż programy powinny być mocno zakorzenione w regionach i nie należy odciągać ludzi – beneficjentów INTERREG od dobrze funkcjonujących programów.

Przedstawicielka Brandenburgii, pani Katrin Müller-Wartig, Dyrektor Wydziału Koordynacji Funduszy Europejskich, polityki fiskalnej UE oraz polityki gospodarczej UE w Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich oraz Ochrony Konsumentów Brandenburgii powiedziała, iż w jednym programie Brandenburgia widzi możliwość wzmocnienia współpracy jako obszarze funkcjonowania i nie chce utracić możliwości współpracy ze swoimi obecnymi partnerami. W opinii Brandenburgii poszerzony wspólny program w swoim trzonie nadal powinien opierać się na dotychczasowej współpracy bilateralnej.

Reprezentujący Województwo Zachodniopomorskie pan Krzysztof Żarna, Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego odniósł się w swojej wypowiedzi do poruszonej w pierwszym panelu spotkania kwestii tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Obecnie nie ma lepszego instrumentu europejskiego niż EUWT do międzynarodowej współpracy terytorialnej, ale jego tworzenie jest trudne ze względu na krajowe przepisy prawa krajów członkowskich. Ponadto, odnosząc się do przykładu dokumentu „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030” jako potencjalnej strategii bazowej dla proponowanego wspólnego programu polsko-niemieckiego, zwrócił uwagę, iż nie jest on najtrafniejszym przykładem dla tego typu strategii, bo wizja nie dotyczy optyki INTERREG. Województwo Zachodniopomorskie podobnie jak Lubuskie, Dolnośląskie oraz Saksonia i Meklemburgia Pomorze Przednie opowiada się za utrzymaniem trzech programów współpracy, aby nie zatracić regionalnego i lokalnego wymiaru współpracy, podkreślając, iż INTERREG jest sumą wartości dodanej każdego projektu.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć dalszego wspólnego dialogu i wymiany argumentów oraz wspólnej pracy celem opracowania rozwiązań, które pozwolą na kontynuację obecnej dobrej współpracy transgranicznej w programach INTERREG na polsko-niemieckim pograniczu.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Lubuskie na Europejskim... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

Lubuskie na Europejskim Szczycie Regionów i Miast...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...